Expert implementare

Anunț recrutare și selecție pentru ocuparea postului expert implementare

29.07.2022

Coaliția Organizațiilor Pacienților Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România în calitate de lider al proiectului ”Dezvoltarea politicilor sociale și de sănătate în județul Iași”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cod MySMIS 151548 organizează concurs pentru ocuparea a postului de “Expert implementare” necesar implementării proiectului.

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea unui post în echipa de proiect orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în ghidul solicitantului și fișele de post.

 1. Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană perntru a putea participa la concurs sunt:

a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 1. Condițiile specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post în echipa de proiect se stabilesc, pe baza prevederilor ghidului solicitantului și a activitӑților descrise în Cererea de finanțare, la propunerea managerului de proiect sunt prezentate în secțiunea „cerinte solicitate” din cadrul fișelor de post, descrise mai jos.

Expert implementare -1 post pe o perioada de 12 luni (august 2022 – iulie 2023) avand alocat un numar de 42 ore/luna.

Educație solicitată:

Studii superioare economice

Experiența solicitată:

 • Minim 5 ani experienta în implementare de proiecte europene
 • Experiența în achiziții publice reprezintă un avantaj
 • Experiența în instituții medicale sau sociale/ONG din domeniul social/sănătate reprezintă un avantaj
 • Cunoștințe de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, realizare de centralizatoare/baze de date)
 • Permis de conducere categoria B (reprezinta un avantaj)

Atribuții:

Asigură implementarea si organizarea tehnică și logistică a activitatilor din cadrul proiectului. Furnizeaza informatii necesare planificarii activitatilor si elaborarii procedurilor utilizate in cadrul proiectulului. Se asigura de executarea la timp a activitatilor proiectului. Realizeaza diverse rapoarte privind activitatile in care este implicat. Elaboreaza comunicari catre POCA cu privire la aspectele tehnice si administrative ale proiectului. Verifica documente/livrabile care urmeaza a fi depuse la cererile de rambursare/de plata. Realizeaza rapoarte/informari/note/documentari privind activitatea specifica in vederea asigurarii unei bune derulari a activitatilor proiectului. Intocmeste raportul de activitate si Fisa individuala de pontaj.

Dosarul de înscriere va conține:

 1. Curriculum vitae în format europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care este specificat postul vizat;
 2. Scrisoare de intentie

Procedura de selecție va consta în două etape:

Evaluare CV/scrisoare de intenție în care se evaluează dacă candidatul îndeplinește condițiile minime de studii și experiența specific. Criteriile avute în vedere în evaluarea cv-urilor vor fi următoarele:

 • corelarea studiilor solicitate prin fișa de post cu cele dobândite de candidat;
 • justificarea experienței specifice și corelarea cu atribuțiile menționate în fișa postului;
 • demonstrarea experienței specifice în proiecte cu fonduri nerambursabile;
 • demonstrarea experienței specifice domeniului de desfășurare a proiectului.

Interviu cu Comisia de selectie. Criteriile avute în vedere la evaluarea candidaților sunt următoarele:

 • Experienta în implementarea unor proiecte;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • evaluarea competentelor solicitate;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţii de criză;
 • abilităţile impuse de funcţie;

Modalitatea de depunere a candidaturii: documentele scanate pe emailul Luminita.valcea@copac.ro

Calendarul selectiei este următorul:

 • Transmiterea dosar: termen limita – 2 august;
 • Evaluare CV/scrisoare de intenție – 3 august;
 • Organizare interviu (online sau fizic) – 4 august;
 • Afisare rezultate – 5 august

Date de contact: pentru mai multe mai informații vӑ rugӑm sӑ contactați COPAC, persoană de contact Luminița Vâlcea, e-mail Luminita.valcea@copac.ro.

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România este o organizație umbrelă, fondată în 2008, ce cuprinde 18 asociații și federații ce reprezintă pacienți cu diverse afecțiuni cronice din întreaga țară